A A A

strona inernetowa ZSogrodnikaBIP ZSogrodnika

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zsogrodnik.opatowek.pl
   • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2003 r.
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 07.03.2024 r.
Deklarację sporządzono przez pracownika szkoły.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy pod adresem: ogrodnik@zsogrodnik.opatowek.pl lub telefonicznie pod numerem 62 761 85 40.
Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod adresem: http://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Dane adresowe:
Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek


Budynek główny szkoły - A
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na terenie obiektu. Do wejścia głównego prowadzą schody, zabezpieczone poręczami z obu stron. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Korytarz na parterze dostępny jest dla wszystkich. Na wyższe poziomy budynku dostać się można schodami. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, informacji głosowych itp. Korytarze w budynku głównym są jednopoziomowe, co nie koliduje z możliwością bezproblemowego poruszania się w ruchu poziomym. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. W gabinecie dyrektora szkoły znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych w budynku A. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Budynek posiada parter, pierwsze i drugie piętro. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


Budynek internatu - B
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na terenie obiektu. Do wejścia głównego prowadzą schody, zabezpieczone poręczami z obu stron. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Korytarz na parterze dostępny jest dla wszystkich. Na wyższe poziomy budynku dostać się można schodami. W budynku nie ma windy. Korytarze w budynku głównym są jednopoziomowe, co nie koliduje z możliwością bezproblemowego poruszania się w ruchu poziomym. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.
W gabinecie dyrektora szkoły znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół budynku internatu oraz korytarze przy salach lekcyjnych w budynku B. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Budynek posiada parter, pierwsze i drugie piętro. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.


Budynek warsztatów szkolnych - C
Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się na terenie obiektu. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Korytarz w budynku C jest jednopoziomowy, co nie koliduje z możliwością bezproblemowego poruszania się w ruchu poziomym. Korytarz dostępny jest dla wszystkich. Na parkingu przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku warsztatów szkolnych znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. W gabinecie kierownika warsztatów szkolnych znajduje się podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół budynku C oraz korytarze przy salach lekcyjnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Budynek posiada parter. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.Opublikował: Magdalena Krobska
Publikacja dnia: 07.03.2024
Podpisał: Marek Janiak
Dokument z dnia: 23.03.2021
Dokument oglądany razy: 619