A A A

strona inernetowa ZSogrodnikaBIP ZSogrodnika

Zasady udostepniania informacji publicznej

Zasady udostepniania informacji publicznej Zespołu Szkół im.Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

1. Zasady dostepu do informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w ustawie.

2. Udostępnianie informacji publicznej w Zespole Szkół im.Stanisława Mikołajczyka w Opatówku  realizowane jest przede wszystkim poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku w załączniku).

3. Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy składać w sekretariacie szkoły( osobiście bądź przez pocztę e-mail).

4. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.

5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

6. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

7. Za udzielenie informacji publicznej moga być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty ( art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznmej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. 112, poz. 1198 z póżn. zm.)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Magdalena Krobska
Publikacja dnia: 15.04.2021
Podpisał: Marek Janiak
Dokument z dnia: 10.02.2021
Dokument oglądany razy: 664